УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА  ТОРМОЗА  И  НАСИЛИЕТО  МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ  В ОУ “ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” за учебната 2021/2022 година

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА  ТОРМОЗА  И  НАСИЛИЕТО  МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ  В ОУ “ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ”

ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ за учебната 2021/ 2022 година

ПЛАН ЗА   ВЪЗПИТАТЕЛНАТА  РАБОТА 2021 – 2022 г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА  И  НАСИЛИЕТО   МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ за учебната 2021 / 2022 г.

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ПРОФ. ИВ. БАТАКЛИЕВ“ за учебната 2020/2021 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ  УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021-2022

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com